Verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen vinden eens in de vier jaar tegelijkertijd plaats. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen worden georganiseerd op 15 maart 2023.

Waterschappen

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater.

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de Provinciale Staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de vier jaar plaats. De volgende waterschapsverkiezingen worden gehouden op 15 maart 2023. De vorige waterschapsverkiezingen vonden plaats op 20 maart 2019.

Waterschappen in vogelvlucht

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel van deze leden zijn inwoners van het waterschap. Zij worden om de vier jaar gekozen via verkiezingen.

Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels.

Provinciale Staten

De hoofdtaak van de Provinciale Staten is het controleren van het bestuur dat gevormd wordt door de Gedeputeerde Staten.

De samenstelling en de bevoegdheden zijn geregeld in de Provinciewet. De leden van de Provinciale Staten (Statenleden) worden iedere vier jaar rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie gekozen.

Op hun beurt kiezen deze gekozenen weer de leden van Gedeputeerde Staten en, vanaf 2019 samen met de leden van de kiescolleges voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland, de leden van de Eerste Kamer. 

Elke vier jaar gaan de stemgerechtigde inwoners van Zuid-Holland naar de stembus om de 55 leden van Provinciale Staten te kiezen. De komende verkiezingen worden op 15 maart 2023 gehouden. 

Hertellingen

Het kan voorkomen dat na controle van de processen-verbaal van de stembureaus verschillen worden vastgesteld die niet te verklaren zijn. Vandaag heeft het GSB alle processen-verbaal gecontroleerd en opdracht geven tot een of meerdere hertellingen.

Het GSB komt vanavond om 21.00 uur in een openbare zitting in het stadhuis samen om de definitieve uitslag van beide verkiezingen vast te stellen.

Heeft u gevonden wat u zocht?