De coronacrisis kan gevolgen hebben voor activiteiten die subsidie krijgen. Hieronder kunt u lezen hoe de gemeente op hoofdlijnen omgaat met activiteiten die wel, niet of gedeeltelijk doorgaan.

Wees er op tijd bij! 

Als u niet kunt voldoen aan de afspraken zoals die in de door u ontvangen subsidiebeschikking voor 2021 staan, is het belangrijk dat deze beschikking nog tijdens de subsidieperiode wordt gewijzigd of ingetrokken.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening Maassluis (ASM) geven ons namelijk geen ruimte om bij de verantwoording en vaststelling van de subsidie coulance toe te passen. In de regelgeving is opgenomen dat de subsidieontvanger verplicht is om wijzigingen of veranderingen, die van invloed zijn op de subsidieverlening, direct te melden (art. 17 en 18 van de ASM).

Vraag zelf een wijziging aan

Om een beschikking te kunnen wijzigen is het nodig dat de subsidieontvanger zelf een aanvraag tot wijziging doet. Bij voorkeur ontvangen wij deze via uw digitale subsidiedossier. Uw aanvraag komt dan direct in het juiste dossier. Lukt dit niet dan kunt u ook een email sturen aan subsidieloket@maassluis.nl. Twijfelt u of heeft u vragen over het indienen van een wijziging neem dan contact op met de contactpersoon die op uw beschikking is vermeld.
 

Hieronder ziet u hoe de gemeente op hoofdlijnen omgaat met de verleende subsidies in verband met de coronamaatregelen:

Activiteit is afgelast, maar ik heb wel kosten gemaakt

Als u volledig af wilt zien van de activiteit, maar hiervoor wel al kosten heeft gemaakt, kunnen wij de subsidie wijzigen (art. 4:48 lid 1a Awb). De wijziging houdt in dat alleen voor de gemaakte kosten subsidie wordt verleend. De gewijzigde beschikking moet voor 31 december 2021 worden afgegeven.

Voeg bij uw verzoek een specificatie toe waaruit blijkt waarvoor deze kosten zijn gemaakt en wanneer deze zijn gemaakt. Uw verzoek zal vervolgens worden beoordeeld. U ontvangt hierover een beschikking.

Activiteit is afgelast en ik heb geen kosten gemaakt

Als er nog geen kosten zijn gemaakt en het aannemelijk is dat de activiteiten niet in 2021 worden verricht, kan de subsidie worden ingetrokken. De subsidie wordt dan als onverschuldigd betaalde subsidie teruggevorderd. Dit kan, afhankelijk van de verleende subsidie, tot 31 december 2021.

In dit geval moet u dit melden (conform de ASM artikel 17 en 18). Vervolgens zal de subsidie worden ingetrokken en teruggevorderd. 

Activiteit vindt plaats op/ in een ander tijdstip/ periode in 2021

Als in uw beschikking geen specifieke periode genoemd wordt voor de activiteit, kan de huidige beschikking in stand blijven. Als in de beschikking een bepaalde periode in 2020 genoemd staat en u verplaatst dit, dan dient dit te worden gewijzigd. Wijzigen kan tot 31 december 2020.

Als de verantwoording afwijkt van de beschikking waar de subsidie is toegekend, voldoet u niet aan de voorwaarden. De subsidie is dan 'onrechtmatig'. Vandaar de noodzakelijke aangepaste beschikking. Het kan zijn dat u een nieuwe evenementenvergunning moet aanvragen.

Ik wil mijn activiteit verplaatsen naar 2022

In dat geval kunnen we de subsidieperiode voor u verlengen tot 31 december 2022. Wijzigen kan tot 31 december 2021.

Het is wel van belang dat u aangeeft of u over 2021 kosten heeft gemaakt voor de activiteit die u zou uitvoeren. Als de subsidie is verplaatst naar 2022 kunt u voor deze activiteit voor 2022 niet nog een subsidie aanvragen. Het kan zijn dat u een nieuwe evenementenvergunning moet aanvragen.

Ik wil mijn activiteit inhoudelijk aanpassen

Als u uw activiteit in aangepaste vorm uitvoert en dit gevolgen heeft voor de prestatieafspraken en de hoogte van de subsidie zullen deze worden gewijzigd in een nieuwe beschikking. Daarbij wordt de oude beschikking ingetrokken. Dit kan tot 31 december 2021.

Wij wijzen u erop dat de activiteit(en) van de aanvraag tot wijziging ook moet bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen en daarop inhoudelijk wordt beoordeeld. De wijziging kan niet leiden tot een hogere subsidie dan eerder is toegekend.

Het niet wijzigen van de beschikking kan de rechtmatigheid van de subsidie in het geding brengen.

Overig

Indien uw situatie hierboven niet is genoemd dan kunt u deze aan ons voorleggen. Wij zullen deze dan separaat beoordelen.

 

Heeft u gevonden wat u zocht?