Het overzicht van de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over de herontwikkeling van de Spechtstraat wordt regelmatig aangevuld.

Heeft u een vraag en wilt u die opgenomen zien in dit overzicht? Laat het weten via participatie@maassluis.nl.

Over welk gebied gaat het?

Het projectgebied (of ontwikkelgebied) ligt in de Vogelwijk in Maassluis. Het gebied wordt begrensd door de Spechtstraat aan de west- en noordzijde, de IJsvogelstraat aan de oostzijde en de Merellaan aan de zuidzijde. In het gebied is de Kunst en Cultuur Academie gevestigd. Tot eind 2017 heeft in dit gebied een schoolgebouw gestaan.
De verbinding Spechtstraat-Eksterstraat-Lepelaarplantsoen wordt gebruikt voor een aansluiting op het hemelwaterafvoerriool die ligt onder het Lepelaarplantsoen.
De oppervlakte van het totale gebied is zo’n 9.500 m2. Hiervan is circa 5.500 m2 beschikbaar als te bebouwen oppervlakte en zo’n 4.000 m2 betreft de aangrenzende straten.

Waarom wordt het gebied Spechtstraat ontwikkeld tot woningbouw?

De gemeenteraad van Maassluis heeft op 9 november 2016 een motie(externe link) aangenomen waarbij is aangegeven dat het schoolgebouw aan de Spechtstraat al meerdere jaren niet meer als zodanig werd gebruikt. Een deel stond al sinds 1 juli 2013 leeg. Deze leegstand had een negatieve weerslag op de directe omgeving en daarom verzocht de gemeenteraad het college om de school te slopen en een plan te ontwikkelen voor de invulling van de vrijkomende grond. De raad gaf aan daarbij nadrukkelijk te kijken naar kwalitatief hoogwaardige woningbouw.

Met het vaststellen van de startnotitie(externe link) voor het project Herontwikkeling Spechtstraat is deze wens van de raad nu ook vastgelegd en bevestigd vanuit het college.

Wat betekent herontwikkeling?

Met herontwikkeling bedoelen wij dat het projectgebied opnieuw wordt ontworpen en geschikt gemaakt voor woningbouw, mogelijk gecombineerd met de (her)huisvesting van de Kunst en Cultuur Academie. Een groot deel van het gebied is door de sloop van het schoolpand al leeg en geschikt om woningbouw te realiseren.

Wat wordt er binnen dit project verstaan onder participatie?

Participatie betekent actief meedenken/meedoen. De gemeente wil graag dat zoveel mogelijk inwoners actief meedenken (participeren) bij het plannenmaken, zodat zoveel mogelijk Maassluizers na afloop tevreden zijn met het resultaat. Vanaf het begin van dit project wordt aan de hand van spelregels (het kader vanuit het college en de gemeenteraad) samen met belanghebbenden gewerkt aan de planontwikkeling.

In de startnotitie(externe link) is in paragraaf 2.2 aangegeven hoe participatie gaat plaatsvinden voor dit project.

Vervangt participatie de wettelijk geregelde inspraak?

Nee. Er is onderscheid te maken tussen participatieprocessen en inspraakprocedures.

  • Inspraak is afdwingbaar recht, neergelegd in wet- en regelgeving en vaak verplicht. Een voorbeeld van inspraak is inspraak op een te wijzigen bestemmingsplan of uitgebreide omgevingsvergunning. Voor dit project is er een nieuw bestemmingsplan of uitgebreide omgevingsvergunning nodig om de functieverandering van Maatschappelijk (scholen) naar Wonen mogelijk te maken.
  • Bij (burger)participatie nodigt de gemeente belanghebbenden (stakeholders) al in een vroeg stadium uit om actief mee te denken en mee te praten over een bepaald onderwerp. Zo gebeurt dat ook voor dit project. De gemeente wil graag dat zoveel mogelijk inwoners actief meedenken (participeren) bij het plannenmaken, zodat zoveel mogelijk Maassluizers na afloop tevreden zijn met het resultaat. Vanaf het begin van dit project wordt aan de hand van spelregels (het kader vanuit het College en de Raad) samen met belanghebbenden hier aan gewerkt.

Wat gaat er gebeuren met de Kunst en Cultuur Academie?

De Kunst en Cultuur Academie verhuist in 2021 naar de Koningshof. Aan deze beslissing heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en het bestuur van de Kunst en Cultuur Academie.

Het gemeentelijk pand aan de IJsvogelstraat 2 (gebouwd in 1965, oppervlakte circa 450 m2) wordt gehuurd door de vereniging Kunst en Cultuur Academie(externe link) (kortweg: KCA). De vereniging heeft een belangrijke maatschappelijke waarde voor de gemeente Maassluis.

Met de Kunst en Cultuur Academie is veelvuldig en constructief overlegd over hun toekomst. De voorzitter, de heer Lauwaars, heeft bij de vaststelling van de startnotitie ingesproken in de raadscommissie(externe link). Hij pleitte daar voor het behoud van de vereniging in deze buurt. De huidige locatie en bereikbaarheid van de KCA wordt door cursisten als zeer prettig en veilig ervaren. Hij vroeg de raad om in de verdere besluitvorming hier rekening mee te houden.
In de startnotitie werd in de spelregels vastgelegd dat er drie scenario’s zouden worden onderzocht:

  1. In stand houden (en eventueel opknappen) van het huidige gebouw.
  2. Realiseren van een nieuwe voorziening in het ontwikkelgebied.
  3. Sloop en uitplaatsing van de Kunst en Cultuur Academie uit het gebied.

Waar kan ik meer lezen over het project en de spelregels?

Op deze website bij Spechtstraat, herontwikkeling vindt u alle informatie, zoals de planontwikkeling en verslagen vanuit het participatietraject.
Heeft u vragen of suggesties? Stuur ons een e-mailbericht via participatie@maassluis.nl.

Om u goed te informeren over alles wat er speelt rondom het project Herontwikkeling Spechtstraat, verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief. U vindt de verschenen nieuwsbrieven ook bij Spechtstraat, herontwikkeling.