Veel informatie die is verzameld in de ontwerpfase (hoe komt het er uit te zien?) is gebundeld in één document, het zogenaamde Fasedocument Ontwerpfase Herontwikkeling Spechtstraat. De ontwerpfase liep van januari 2020 tot en met september 2020. Deze actuele plannen geven een beeld hoe de Spechtstraat eruit kan komen te zien:

Lees meer over de voorgaande planontwikkeling:

Ecologische quickscan Spechtstraat

VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft in opdracht van de gemeente Maassluis een ecologische quickscan uitgevoerd op de locatie van het gebouw van de Kunst en Cultuur Academie aan de Spechtstraat in Maassluis.
 

Startnotitie Herontwikkeling Spechtstraat

Op 22 januari 2019 is de startnotitie in de gemeenteraad behandeld. In de startnotitie(externe link) zijn uitgangspunten van het college van B en W opgenomen voor het ontwikkelen van deze locatie en de mogelijkheden die omwonenden hebben om te participeren in de plannen.
 

Bodemonderzoek

Uit de bodemonderzoek blijkt dat de planlocatie vervuild is. Om op deze plek woningen te bouwen, moeten er op basis van de Wet bodembescherming sanerende maatregelen worden genomen. De grond afgraven en afvoeren is niet nodig.
 

Flora- en faunaonderzoek

VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft in opdracht van de gemeente Maassluis een ecologische quickscan en soortgericht onderzoek uitgevoerd op de locatie van het gebouw van de Kunst en Cultuur Academie aan de Spechtstraat in Maassluis.

Conclusie: Er zijn geen beschermde vleermuizen of huismussen waargenomen binnen het projectgebied en een vervolgtraject is niet nodig. Wel wordt geadviseerd om rekening te houden met de aanwezige huismussen in de omgeving, door tijdens de herontwikkeling van het projectgebied groen en ruimte over te laten voor huismussen. Dit wordt nader omschreven in het rapport.