Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Overbewoning

Logo Gemeente Maassluis

Burgemeester en wethouders van Maassluis maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Parapluherziening Overbewoning' ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied betreft het gehele gemeentelijke grondgebied. 
Deze parapluherziening treedt in de plaats van alle onderliggende bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen op de activiteit c.q. het gebruik 'wonen' of 'bewonen', zodat hiervoor alleen deze parapluherziening geldt. De overige aspecten van de onderliggende plannen blijven onverkort van kracht.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 Wro ligt het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 12 juni 2020 gedurende een periode van 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0556.90BPOB-On01 is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Omdat het stadhuis vanwege de coronacrisis niet of beperkt geopend is, is het ontwerpbestemmingsplan ook hieronder te downloaden.

Indiening zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Hewitt via het algemene nummer 14 010 of via gemeente@maassluis.nl.

Download