Ontwerpbestemmingsplan De Dijk

Dit item is verlopen op 22-06-2019.

Burgemeester en wethouders van Maassluis maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Dijk’ ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied is gelegen in het zuidoosten van de gemeente Maassluis en wordt begrensd door de Vlaardingsedijk, ‘De Kade’, Nieuwe Waterweg en de gemeentegrens met Vlaardingen.
Het plangebied bevat naast het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein ‘De Dijk’ ook het terrein waar het gemaal De Zaayer is gelegen.
Dit bestemmingsplan kent primair het doel om bepaalde geconstateerde beperkingen die kleven aan het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein De Dijk’ (vastgesteld op 17 januari 2012), op te heffen met het oog op gewenste ontwikkelingen op het gelijknamige bedrijventerrein.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 Wro ligt het ontwerpbestemmingsplan met ingang vanaf 10 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het stadhuis aan de Koningshoek in Maassluis. Het ontwerpbestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0556.88BPDeDijk-ON01 is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indiening zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij voorkeur schriftelijk, maar eventueel ook mondeling op afspraak, gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Tilburg via 010-5931815 of via gemeente@maassluis.nl.