Ontwerpbestemmingsplan 1e partiële herziening De Dijk

Dit item is verlopen op 07-03-2020.

Burgemeester en wethouders van Maassluis maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan '1e partiële herziening De Dijk' ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied ligt ten zuidoosten van het bebouwde gebied van Maassluis, tegen de westgrens van Vlaardingen aan (bedrijventerrein De Dijk).
Deze 1e partiële herziening is een aanvulling op het vigerend bestemmingsplan 'De Dijk' en vervangt deze voor een gedeelte. Voor het overgrote deel blijft het bestemmingsplan 'De Dijk' echter in stand. Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan wordt middels deze partiële herziening een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een deel daarvan heeft betrekking op de bestemming 'Bedrijventerrein', andere wijzigingen betreffen perceelsgerichte aanpassingen.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 Wro ligt het ontwerpbestemmingsplan met ingang vanaf 24 januari 2020 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij het Publiekscentrum op het stadhuis aan de Koningshoek in Maassluis. Het ontwerpbestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0556.88HZDeDijk-ON01 is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indiening zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij voorkeur schriftelijk, maar eventueel ook mondeling op afspraak, gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Tilburg via het algemene nummer 14 010 of via gemeente@maassluis.nl.