Lintjesregen in Maassluis

Dit item is verlopen op 26-05-2018.

Bij de algemene decoratieverlening 2018 op donderdag 26 april 2018 hebben 17 inwoners van Maassluis een Koninklijke onderscheiding ontvangen. 14 Maassluizers ontvingen in de Groote Kerk de versierselen behorende bij de Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Haan.

Drie Maassluizers ontvangen hun Koninklijke onderscheiding op een later moment. Zij zijn door burgemeester Haan wel persoonlijk op de hoogte gebracht van het heugelijke nieuws.

De volgende personen kregen op 26 april 2018 een lintje:


Mevrouw R.C.M. (Rosiet) van den Akker-Lambert is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Van Den Akker is gedurende een lange tijd actief voor de Parochie De Goede Herder deelparochie Andreas, Petrus en Paulus. Zij begon haar vrijwilligerswerk in 1975 als medeoprichter en lid van de werkgroep kindercrèche. Van 1977 tot 1981 was zij lid van de pastorale raad.

Van 1983 tot 1996 lid van Elisabethgroep, betrokkene ging bij ouderen en zieken op bezoek en onderhield het contact. Van 1998 tot 2011 was zij lid van de oecumenische werkgroep Missie, Ontwikkelingswerk en Vredesvraagstukken.

Daarnaast was zij lid en voorzitter van de Parochiële Charitatieve Instelling van de Rooms-Katholieke kerk. Zij stelde het beleidsplan en de folders op, begeleidde personen met financiële problemen en verleende medewerking aan de Voedselbank. 

Van 2006 tot 2013 was zij vrijwilliger inloopspreekuur bij het servicepunt van VraagRaak. 

Vanaf 2008 is zij seniorenmaatje bij Seniorenwelzijn. Zij brengt huisbezoeken aan ouderen die om een praatje verlegen zitten of om de wensen en benodigdheden van deze ouderen te inventariseren.

Mevrouw Van den Akker is vanaf 2006 aanspreekpunt voor alle leden van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO).

naar boven


Mevrouw W.J. (Willie) de Bruin-Koetsier is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw De Bruin is voorzitter van de Stichting Wenzi. De stichting die zij in 2009 heeft opgericht, heeft tot doel het ondersteunen van de leerkrachten en leerlingen van de Mwamtsefu basisschool in Kenia. Zij wierf fondsen waarmee een schoolgebouw gebouwd kon worden waar thans ca. 800 leerlingen les volgen.

Tevens wordt de helft van het schoolgeld door de stichting vergoed. De andere helft wordt verdiend doordat de ouders van leerlingen sieraden en houtsnijwerken maken die door de Stichting Wenzi in Nederland worden verkocht. Ook het salaris van een aantal onderwijzers wordt door de stichting betaald. Verder werd een drinkwaterproject en een kleine geitenboerderij opgezet. 

Ook op andere terreinen was zij actief, van 1996 tot 2015 zeilinstructeur en secretaris van de afdeling Watersprieten van de Delftse Watersportvereniging (DWSV). Zij was medeorganisator van het zeilkamp en wierf fondsen voor de aankoop van nieuwe Optimisten.

Van 1999 tot 2005 was zij vrijwilliger bij de Samen op Weg wijkgemeente Maassluis-Oost De Ark. Zij was jeugdouderling en lid van de kerkenraad. Tevens was zij betrokken bij de kinder- en jeugdnevendiensten.

Vanaf 2012 is zij vrijwilliger bij de protestantse wijkgemeente IONA. Zij is bestuurslid van de werkgroep Bijzondere Activiteiten PGM/IONA. Dit houdt in dat zij projecten opzet voor speciale feestdagen en gelegenheden.

naar boven


Mevrouw S. (Saynur) Ciftçi is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Ciftçi is vanaf 2011 vrijwilliger bij Buurtcentrum De Hooftzaak en het Integraal Kindcentrum Startpunt in Maassluis. Zij organiseert activiteiten voor vrouwen van de Turkse gemeenschap. Daarnaast is zij betrokken bij het stimuleren van ouderparticipatie in het onderwijs. Zij stimuleert mensen met een migratieachtergrond om zich te verdiepen in het Nederlandse onderwijssysteem, zodat de ouders weten wat er van hen verwacht wordt, maar activeert hen ook om maatschappelijk actief te worden voor stichtingen en/of verenigingen.

Mevrouw Ciftçi is tevens ondersteuner van een aantal kennissen in Maassluis. Ze helpt hen met de administratie, gaat mee op dokters- en ziekenhuisbezoek en zij vertolkt de gesprekken tussen hen en overheidsinstanties, zoals het UWV en de gemeente.

In 2009 was zij ambassadrice van project Maassluise Ambassadeurs en Ambassadrices Netwerk (MAAN). Zij gaf informatie over inburgeringscursussen, kinderopvang en vrijwilligerswerk en stimuleerde vrouwen met een migratieverleden om de Nederlandse taal te gaan leren.

Van 1998 tot 2011 was zij lid van de Maassluise Vrouwenraad en de sectie Emancipatie Advies Maassluis. Betrokkene was vertegenwoordiger van Turkse vrouwengroeperingen en spande zich in voor de integratie van deze groeperingen.

Van 2009 tot 2011 was zij voorzitter van de vrouwenafdeling van de Yeni Cami Grote Moskee van Maassluis. Betrokkene zette zich in voor de Turkse gemeenschap in Maassluis en behartigde door middel van het organiseren van een jaarlijkse fair het belang van een multiculturele samenleving.

Tenslotte was zij van 1982 tot 1992 vrijwilliger bij Stichting Internationale Vrouwengroep Regenboog. Zij was medeorganisator van uitstapjes, gaf bijles voor cursussen en had zitting in het organisatiecomité van de Internationale Vrouwendag op 8 maart.

naar boven


Meneer J.H. (Koos) de Haas is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer De Haas is van 1989 tot en met 2005 voorzitter geweest van de onderhoudscommissie van de Maassluise tennisvereniging Bequick. Vervolgens was hij tot 2013 voorzitter van het bestuur, vanaf 2013 tot heden is hij voorzitter van de beheerscommissie.

De heer De Haas heeft een groot aantal projecten gerealiseerd zoals renovatie van het clubgebouw, vervangen van alle 8 gravelbanen door Smashcourt-banen. Deze banen kunnen heel het jaar door gebruikt worden. 

Vanaf 1979 is de heer De Haas actief voor de parochie in Maasland, eerst als vicevoorzitter van het parochiebestuur in Schipluiden. In 2000 is besloten de parochies van de gemeenten De Lier, Den Hoorn, Schipluiden en Maasland samen te voegen tot één parochie.

De heer De Haas werd voorzitter van de stuurgroep die een federatie ging vormen van de vier kernen. In 2000 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend en werd de Onze Lieve Vrouwen parochie SION opgericht. Nog altijd is hij actief voor de parochie en kan men altijd een beroep op hem doen voor hand- en spandiensten.

naar boven


Meneer C.T.J. (Clemens) Lammers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Lammers zet zich al ruim 30 jaar met heel veel energie binnen verschillende functies in voor parochie 'de Goede herder'. De heer Lammers is een kerkelijk en maatschappelijk betrokken en een zeer sociaal bewogen man.

Voor de rooms-katholieke kerk heeft de heer Lammers bijzonder veel vrijwilligerswerk verricht. Zo was hij van 1982 tot 2016 lid van de werkgroep kerkmuziek. Van 1988 tot 2016 was hij dirigent van het kinderkoor. Tevens organiseerde hij koorreisjes en Sinterklaasfeesten.

Van 1999 tot heden is hij bas in het Andreaskoor. Verder bezorgt en haalt hij van 2005 tot heden enveloppen op bij de parochianen voor de Actie Kerkbalans.

Van 2006 tot 2011 was hij lid van het kerkbestuur en de pastorale raad. Van 2007 tot 2010 was hij lid van het pastorale team. In deze periode had de parochie geen eigen pastoor.

Van 2011 tot heden is de heer Lammers lid van werkgroep MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede). MOV voert actie voor mensen in de Derde Wereld. Armoede wordt zichtbaar gemaakt door folders, filmmateriaal en lezingen.

Van 2012 tot 2016 was hij secretaris van de katholieke begraafplaats, vanuit deze functie was hij afgevaardigde in de Beheer Commissie. Daarnaast is hij van 2013 tot heden lid van de commissie Fondsenwerving. Hij is actief bij het organiseren van acties zoals Kerkveilingen, concerten van verschillende koren van de kerkgemeenschap maar is ook betrokken als er gastkoren komen, zoals het Westlands Mannenkoor.

Van 2013 tot 2016 was hij lid van de commissie Orgelfonds en leider van de werkgroep Orgelbouw. Het orgel van de toenmalige Petrus- en Pauluskerk moest worden gerenoveerd. Dat betekende dat het afgebouwd moest worden, een heel secuur werk. Het orgel ging naar de orgelbouwer en werd in 2016 weer opgebouwd in de nieuwe Petrus- en Pauluskerk aan het Andreasplein. Verder is hij van 2014 tot heden lid van de commissie Patroonsfeest.

Daarnaast is de heer Lammers samen met zijn jongste zus mantelzorger voor hun oudste zus, die geestelijke ondersteuning nodig heeft. 

naar boven


Meneer E.H. (Erwin) van Leeuwen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van Leeuwen is gedurende een lange tijd actief. Hij was van 1992 tot 1996 lid van de Ouderraad van Basisschool 't Hoeckertje en van 1990 tot 2000 coach van Hockeyvereniging Evergreen.

Vanaf 2003 is hij secretaris van de Vereniging van Huiseigenaren Woonpark Boonervliet. Hij zet zich in voor het in stand houden van de vereniging die is uitgegroeid tot een belangenvereniging ten behoeve van de handhaving/verbetering van woongenot, gezamenlijk onderhoud en projecten enerzijds en activiteiten ter verbetering van de leefbaarheid, duurzaamheid van en cohesie in de wijk anderzijds.

Hij zet zich in voor de ontwikkeling en organisatie van wijkactiviteiten en hij onderhoudt contacten met andere wijk- en sportverenigingen om de belangen van de VvH op vele fronten te behartigen. Hij heeft zich onder meer ingezet voor acties tegen een speeltuin, restaurant en tunnel.

Hij heeft zich beziggehouden met de installatie van zonnepanelen in de wijk; het opzetten en onderhouden van de Wijk-WhatsAppgroep; het overleg in het kader van de geluidsoverlast van de A20 en het realiseren van een AED in de wijk. In de periode 1999 tot 2003 was hij al informeel actief bij deze vereniging.

Van 2004 tot 2010 was hij lid van het regiobestuur van Rijndelta van de Vereniging FME-CWM. FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Als bestuurslid vervulde hij een klankbordfunctie vanuit zaken die in de regio richting de landelijke voorzitter van FME-CWM speelden.

Van 2010 tot 2013 was hij bestuurslid van de Stichting Ervaar 400 jaar Maassluis. Deze stichting organiseerde activiteiten/festiviteiten in het kader van het 400-jarig bestaan van Maassluis. Hij was belast met de portefeuille 'Maritiem en Bedrijfsleven' en was ervoor verantwoordelijk de kosten binnen het budget te houden. Vanuit zijn bestuurslidmaatschap van de Historische Vereniging Maassluis was hij tevens commissielid.

Daarnaast was hij gedurende enkele jaren bestuurslid van de Historische Vereniging Maassluis en lid van diverse commissies. Hij heeft zich ingezet voor de organisatie van de viering van het 30-jarig jubileum van de vereniging. Tevens was hij verantwoordelijk voor de begroting, het dekkingsplan en de verkoop van zowel het jubileumboek 'Historische Schakelingen' (2013) als de 'Atlas van Maassluis' (2014).

Van 2011 tot 2016 was hij penningmeester van de Stichting Kuiperij Ankerstraat (huisvesting voor culturele activiteiten) in Maassluis.

Van 2011 tot 2012 was hij secretaris van de Stichting Theater Schuurkerk, van 2012 tot 2015 secretaris van de Stichting Theater Koningshof en in 2013 medeoprichter en tot 2015 secretaris van de Stichting Muziek@Maassluis. Hij heeft zich ingezet voor de fusie tussen de theaters Schuurkerk en Koningshof.

Vanaf 2014 is hij lid Raad van Advies van Critical Minds, een bedrijf waarin mensen centraal staan en getraind zijn om samen de verantwoordelijkheid te nemen om met elkaar de onderneming runnen. Hij is altijd beschikbaar voor vragen en geeft met zijn expertise mede richting aan het bedrijf.

naar boven


Mevrouw H. (Henny) van Leeuwen-Gietema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van 1989 tot 1997 was zij coördinator van de mini-jeugdteams (6-10 jaar) van Hockey Vereniging Evergreen. Zij was verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van deze teams en zij was belast met het leiden van de wedstrijden en de trainingen van de mini's. Tevens organiseerde zij activiteiten en toernooien voor alle leden.

Van 2005 tot 2016 was zij vrijwilliger bij Theater Koningshof. Zij organiseerde onder meer de Uitmarkt, was kassamedewerker bij Theater Schuurkerk en vrijwilliger bij het Weekend van de Cultuur in Theater Koningshof, gastvrouw van Theater Koningshof, medeorganisator van een Boeken- en Kunstmarkt en verrichtte zij voorkomende hand-en-spandiensten.

Vanaf 2011 is zij secretaris van de Stichting Maassluise Kunstenaars. Deze stichting regelt de bestuurlijke activiteiten voor een groep (semi)professionele kunstenaars en organiseert jaarlijks activiteiten, waaronder de kunstroute.

Vanaf 1999 is zij bestuurslid en vanaf 2012 lid van de Activiteitencommissie van de Vereniging van Huiseigenaren Woonpark Boonervliet. Van 1995 tot 1999 was zij al informeel actief bij deze vereniging.

Van 2014 tot 2016 was zij projectassistent van het Bolderproject. Zij zette zich in voor de voorbereiding, organisatie en uitvoering van het project waarbij zestien bolders door kunstenaars uit Maassluis zijn beschilderd.

naar boven


Meneer W. (Wim) den Ouden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Den Ouden is vanaf 1980 lid en vanaf 2010 penningmeester van de Orgelcommissie van de Immanuelkerk Maassluis.

Van 1990 tot 2005 was hij voorzitter van de Ondernemingsraad van SEW Eurodrive en betrokken bij de bedrijfsvoering en tal van personeelsaangelegenheden. 

Hij is een lange tijd actief geweest voor de Kerkelijke wijkgemeente IONA in Maassluis Van 2002 tot 2006 ouderling van de Gereformeerde Kerk. Tevens was hij betrokken bij het jeugdwerk. Van 2010 tot 2014 ouderling/voorzitter en later afgevaardigde in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maassluis die de wijkgemeenten overstijgende belangen dient. 

Sinds 2008 is hij lid en vrijwilliger bij Gloria Toonkunst Vlaardingen. Bij elke repetitie maakt hij de zaal klaar en ruimt alles weer op. Voorts verricht hij hand-en-spandiensten bij activiteiten. In 2015-2016 was hij betrokken bij de aanstelling van een nieuwe dirigent.

Vanaf 2010 is hij vrijwilliger bij de Stichting Voedselbank Maassluis (die pakketen verstrekt in het gebied Maassluis, Maasland, Maasdijk en Hoek van Holland). Hij is wekelijks leider van het intaketeam en medewerker logistiek (belast met het stroomlijnen van de aanvoer en verwerking van aangeleverde producten). Daarnaast staat hij altijd klaar om extra werkzaamheden te verrichten.

Vanaf 2017 is hij bestuurslid/voorzitter van de Probusclub Maasland/Maassluis '89. 

naar boven


Meneer J.D. (Jan Dirk) Renes is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Renes is ruim 40 jaar actief voor de Gereformeerde Kerk, Samen op Weg Wijkgemeente Koningshof, Protestantse Kerk Nederland in Maassluis.

De laatste jaren zet hij zich in voor de geloofsgemeenschap in bredere zin als voorzitter van het Platform voor Kerken in Maasluis. Het Platform van Kerken bestaat al een aantal jaren en is de opvolger van de Raad van Kerken. In de vergaderingen komen vertegenwoordigers bij elkaar om allerlei zaken (die alle of veel kerkgemeenten aangaan) te bespreken. Hij organiseert onder meer ontmoetingsdiensten en zet zich in voor vernieuwing van de kerk die recent is ontstaan in de PKN. 

Hij is ouderling lithurgie en coördinator van de zanggroep Maranatha Singers. Tijdens de kerkdiensten geeft hij leiding aan het koor/zanggroep Maranatha Singers. Daarnaast is hij ook actief geweest in de kindernevendiensten. 

Vanaf 2010 is hij een van de begeleiders die tweemaal per maand het orgel bespeelt tijdens de kerkdiensten in zorginstelling Driemaashave. Zijn muzikale bijdrage aan deze bijeenkomsten wordt door de 40 aanwezige bewoners zeer gewaardeerd. 

Van 1974 tot 2016 was hij actief als coach/trainer voor de Maassluise Basketball Vereniging Green Eagles. Hij coachte zowel de jeugdteams als het eerste dames team. Hij heeft deelgenomen aan diverse commissies van de vereniging. 

Vanaf 2010 is de heer Renes mantelzorger voor een gehandicapte man met een hersentrauma. Om de echtgenote van de man te ontlasten gaan ze iedere twee weken een dagje op stap. Deze uitstapjes hebben een positief effect op de gehandicapte man.

naar boven


Meneer S.W. (Siem) van der Schaft is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van der Schaft was van 1978 tot 1998 vrijwilliger/bestuurslid en 'manusje van alles' bij de Vereniging van Postzegelverzamelaars Maassluis (PVM). Hij organiseerde de maandelijkse ruilbijeenkomsten in de Koningshof tot functioneren als tussenpersoon bij het bestellen en verstrekken van alle mogelijke nieuwe postzegeluitgiftes van landen die waren aangesloten bij de Universal Postal Union. Voor de leden was hij de vraagbaak hetgeen zeer gewaardeerd werd. 

Verder is hij actief lid van de kerkenraad geworden in de gereformeerde kerk in de periode van 1980 in wijk Centrum en later wijk Koningshof, in verschillende functies; ouderling, scriba-ouderling en diaken tot op heden. 

In 2000 tot 2004 was hij lid van de raad van kerken in Maassluis en ook van 2000 tot heden voorzitter van de Kerk in Actie Maassluis (KIAM) en lid van het Werelddiakonaat. Daarnaast had hij ook nog tijd, als vrijwilliger, voor de Tweemaster van 2008 tot 2015 waar hij ingezet werd in het restaurant voor het uitserveren van de maaltijden, kerkelijke activiteiten en voor de avondvierdaagse. 

Tevens 'acteert' hij als een soort mantelzorger in het appartementencomplex aan de Schubertlaan, waar hij woont, en waar hij voor eenieder klaar staat.

naar boven


Meneer A.P. (Arthur) Scheek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Scheek is vanaf 1985 pleegouder. Samen met zijn echtgenote heeft hij, naast de opvoeding van hun vier kinderen, zorg gedragen voor de opvang van meer dan 30 kinderen, waaronder crisisopvang. Het betrof veelal jonge kinderen en baby's met een problematische thuissituatie, zoals verslavingsproblematiek of huiselijk geweld. Ook baby's die verslaafd ter wereld kwamen, werden door betrokkene en zijn vrouw opgevangen.

Hij en zijn vrouw waren intensief betrokken bij de plaatsing van kinderen in nieuwe gezinnen.

Daarnaast was hij gedurende 8 jaar actief als vrijwilliger bij de Circusschool Hannes en Co.

naar boven


Mevrouw M.C. (Ria) Scheek-Kalb is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Scheek is vanaf 1985 pleegouder en heeft samen met haar echtgenoot, naast de opvoeding van hun vier kinderen, zorg gedragen voor de opvang van meer dan 30 kinderen, waaronder crisisopvang. Het betrof veelal jonge kinderen en baby's met een problematische thuissituatie, zoals verslavingsproblematiek of huiselijk geweld. Ook baby's die verslaafd ter wereld kwamen, werden door betrokkene en haar man opgevangen.

Zij regelde het overleg met de pleegzorginstanties, was verantwoordelijk voor de verslaglegging en regelde bezoeken van de biologische ouders. Zij en haar man waren tevens intensief betrokken bij de plaatsing van kinderen in nieuwe gezinnen.

Betrokkene heeft tevens de koffieochtenden geïntroduceerd en georganiseerd in Vlaardingen. Hierbij nodigde zij andere pleegouders uit om ervaringen uit te delen en netwerken op te bouwen 

Daarnaast was zij gedurende 8 jaar actief als vrijwilliger bij de Circusschool Hannes en Co.

naar boven


Meneer F.W.A. (Fred) Sieverts is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Sieverts begon zijn vrijwilligerswerkzaamheden in 1973 bij de Maassluise voetbalvereniging VDL. Gedurende een periode van bijna 30 jaar was hij actief in verschillende functies; penningmeester, vicevoorzitter en hoofd barcommissie. Hij heeft zich onder meer ingezet voor de automatisering van het penningmeesterschap.

Vanaf 1983 is hij actief als (post)bezorger voor de Historische Vereniging Maassluis. De vereniging kent 1400 leden en samen met andere vrijwilligers zorgt hij er voor dat alle leden op tijd hun stukken ontvangen, dit zijn onder meer de contributiebrief, de kalender, boekje Historische schetsen en speciale uitgaven. 

Van 2004 tot en met 2008 was hij vrijwilliger aan boord van de graanelevator 19 in de Leuvenhaven/Rotterdam. De graanelevator wordt aangedreven door een stoommachine. Samen met een team vrijwilligers verzorgde hij onderhoud aan de graanelevator. 

In 2006 was de heer Sieverts als nieuwe bewoner van de Jacob Roggeveen Toren aan de Merellaan betrokken bij de technische zaken van het complex. De Roggeveentoren bestaat uit 18 woonlagen met 62 3-5 kamerkoopappartementen. Daarnaast heeft hij zich ook vele malen ingezet voor de parkeervoorziening voor de bewoners van het gebouw. 

Sinds 2012 is hij vrijwilliger bij de Zeehavenpolitie en verricht diverse werkzaamheden aan boord van het politievaartuig P1. 

Vanaf 2013 is hij samen met 15 vrijwilligers actief bij Buurtpreventie Vogelwijk en Burgemeesterswijk. Samen signaleren ze problemen en geven deze door aan partijen zoals Handhaving en Toezicht van de gemeente en de politie. 

Als vrijwilliger is de heer Sieverts vanaf 2013 betrokken geweest bij de plan- en begeleidingscommissie Hoekse Lijn Maassluis. In deze commissie worden onder meer de voorlopige en definitieve ontwerpen, de buitenruimteplannen en onderwerpen als procedures geluid besproken, met als doel de overlast voor de omgeving zo gering mogelijk te maken.

Medio 2017 is hij een dag in de week werkzaam bij de TGO organisatie van de eenheid Rotterdam van de Nationale Politie. Deze organisatie verricht opsporingsonderzoeken naar kapitale delicten met een grote maatschappelijke impact. Hij heeft de zorg en onderhoud over het wagenpark (ca. 20 voertuigen).

naar boven


Meneer B. (Bart) Vervoort is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Vervoort is medeoprichter en al ruim 30 jaar voorzitter van Klaverjasvereniging Troef uit Spijkenisse. De klaverjasvereniging Klavertroef speelt tevens mee met de zomerklaverjascompetitie van de gemeente Spijkenisse en speelt daarnaast een onderlinge competitie met Klaverjasvereniging De Waterlanders uit Spijkenisse.

Naast zijn werkzaamheden voor de vereniging, bezoekt hij de leden bij ziekte of andere gebeurtenissen. Tevens organiseert hij klaverjastoernooien en zorgt voor een geslaagde avond. 

Vanaf 2010 is de heer Vervoort voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van de Zwaluwstraat. Naast zijn werkzaamheden als voorzitter, verricht hij licht onderhoud aan het appartementencomplex. Tevens organiseert hij regelmatig koffieochtenden en klaverjasbijeenkomsten voor de bewoners van de Zwaluwstraat.

Van 2013 tot 2017 is de heer Vervoort voorzitter geweest van de jury van het gebiedsoverleg in Maassluis. Samen met een gebiedsjury bepalen de bewoners waaraan het geld wordt uit gegeven. Een gezamenlijke jury, met bewoners uit de drie gebieden, beoordeelt en toetst de initiatieven van bewoners op verschillende criteria.

naar boven