Wat is het?

Sinds 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19; de coronawet. Hierin staan landelijke maatregelen tegen corona. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven.

Hoe werkt het?

Het verlenen van een ontheffing is een zeer grote uitzondering. Een ontheffing kan worden aangevraagd voor:

 • Groepsvorming

Plaatsen waar het niet is toegestaan in groepen te zijn. Het gaat hier om een groep mensen die min of meer bij elkaar horen. Het gaat niet om een groep mensen die toevallig bij elkaar is, bijvoorbeeld om op een bus te wachten.

 • Openstelling publieke plaatsen

Publieke plaatsen die niet, of alleen onder voorwaarden, open mogen zijn voor het publiek. Voorbeelden van publieke plaatsen zijn cafés, restaurants, theaters en bioscopen.

 • Evenementen

Evenementen die niet, of alleen onder voorwaarden, toegestaan zijn. Let op: als u een ontheffing heeft gekregen voor het organiseren van een evenement, moet u ook een evenementenvergunning aanvragen. Dat kan via de pagina Evenementenvergunning.

De burgemeester is bevoegd om ontheffingen te verlenen op bepaalde landelijke maatregelen. Voor een specifieke groep, publieke plaats of evenement kunnen dan uitzonderingen op de landelijke maatregelen worden gemaakt*. Er moet dan sprake zijn van een zeer bijzondere, concrete situatie waarvoor een ontheffing kan worden aangevraagd. Met het verlenen van een ontheffing wordt zeer terughoudend omgegaan. De fase waarin de bestrijding van het virus zich bevindt laat lokaal maatwerk slechts in zeer beperkte mate toe. Vrijwel alle gemeenten zitten in een hoog inschalingsniveau, het aantal besmettingen ligt hoog, de druk op de zorg is groot en de roep om landelijk optreden is sterk, . Dit maakt dat op het niveau van het Rijk uniforme maatregelen moeten worden genomen om het aantal besmettingen terug te brengen.

* Gelegenheden zoals een verjaardagsfeest, een huwelijk (met meer dan 30 man), de opening van een winkel, non-foodmarkten, schaatsbaan, en evenementen bedoeld als vermaak worden niet gezien als bijzondere gelegenheden

Verdere voorwaarden

 • De gemeente moet voor elke ontheffing advies vragen van de GGD, het advies van de GGD weegt zwaar bij de behandeling van de aanvraag.
 • U kunt geen aanvraag indienen voor meerdere activiteiten.
 • Het aanvraagformulier moet goed en volledig ingevuld zijn.
 • De burgemeester kan de ontheffing goedkeuren met extra regels en beperkingen, bijvoorbeeld op advies van de GGD.
 • Als u een ontheffing krijgt, bent u nog steeds verplicht om aan alle andere wetten en regels te voldoen die van toepassing zijn. Als u bijvoorbeeld een ontheffing krijgt voor een evenement, moet u ook een evenementenvergunning aanvragen.
 • Als de ontheffing bestrijding van het virus moeilijker maakt, krijgt u geen ontheffing.

Extra regels

Daarnaast kunnen extra regels worden opgelegd, zoals:

 • een maximum aantal personen
 • maatregelen die zorgen voor de veilige afstand, zoals looproutes en vaste zitplaatsen
 • Medische selectie vooraf (controlevragen), alleen op reservering publiek toelaten, vooraf vrijwillig contactgegevens vragen voor bron- en contactonderzoek
 • het laten indienen van een plan met maatregelen om de veilige afstand te kunnen waarborgen en andere maatregelen ter bestrijding van de epidemie te treffen en vervolgens de naleving van dat plan als voorschrift aan de ontheffing te verbinden
 • het treffen van hygiënevoorschriften

Wat moet ik doen?

Plan van aanpak

Als u een ontheffing coronawet aanvraagt, moet u een plan van aanpak meesturen. In het plan van aanpak staan:

 • De maatregelen die u neemt om de veilige afstand te garanderen
 • De aanvullende maatregelen om het risico op besmettingen zo klein mogelijk te maken.

Hoe lang duurt het

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing op uw aanvraag.

Kosten

U vraagt deze ontheffing gratis aan.

Hoe lang duurt het?

De landelijke coronawet met maatregelen tegen COVID-19 vervangt de noodverordeningen. Met de coronawet kunnen de Eerste en de Tweede Kamer de regering controleren. Ook krijgen burgemeesters meer mogelijkheden voor maatwerk binnen hun gemeente.

Uw verzoek voor ontheffing wordt vergeleken met het belang van de bestrijding van het virus. Als een ontheffing de bestrijding moeilijker maakt of bedreigt, wordt er geen ontheffing verleend. U krijgt alleen een ontheffing in een heel bijzonder, concreet geval. Deze ontheffing is een uitzondering op de algemene regels in de coronawet. Ze zijn niet bedoeld om nieuwe uitzonderingen te maken.

Wie kunnen een ontheffing aanvragen?

Alle inwoners, ondernemers, instelling enzovoorts uit Maassluis kunnen een ontheffing aanvragen.

Wanneer is geen ontheffing nodig?

Voor bepaalde groepen en publieke plaatsen hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Dit staat al in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

 • Het verbod op groepsvorming geldt in ieder geval niet tussen personen die op hetzelfde adres wonen, voor zover zij zich uitsluitend onderling ophouden (bijvoorbeeld: een gezin).
 • Ook kinderen tot en met twaalf jaar en gehandicapten met hun begeleiders vallen buiten het verbod, voor zover zij zich uitsluitend onderling ophouden.
 • Voor een opsporingsambtenaar, toezichthouder, zorgverlener, mantelzorger of geestelijke bedienaar of persoon die werkzaam is bij een justitiële inrichting, bij de politie, de brandweer, de krijgsmacht of in de kinderopvang geldt het verbod op groepsvorming niet
 • Datzelfde geldt voor een persoon die in gemeenschap met anderen zijn godsdienst of levensovertuiging belijdt.
 • Het verbod op groepsvorming geldt ook niet bij bepaalde (Grond)wettelijk of Europees- en internationaalrechtelijk beschermde bijeenkomsten. Daarbij gaat het om een vergadering of betoging als bedoeld in de Wet openbare manifestaties, een verkiezing, een vergaderingen van de Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, het algemeen bestuur van een waterschap of van een door deze organen ingestelde commissie, een bijeenkomst van bepaalde internationale organisaties of van verdragspartijen of een bijeenkomst die te maken heeft met rechtspleging, zoals een zitting bij de rechtbank of de bezwaarschriftencommissie.

Publieke plaatsen

Voor bepaalde publieke plaatsen hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Dit staat al in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

 • een stemlokaal;
 • een plaats die is bestemd voor een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
 • een plaats die is bestemd voor een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie;
 • een gerechtsgebouw.

Kerken, moskeeën, synagogen en tempels zijn geen 'publieke plaats'. Ook hier hoeft geen ontheffing voor te worden aangevraagd.

Contact

Heeft u nog vragen? Bel 14 010.

Heeft u gevonden wat u zocht?