Wat is het?

Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

 • zandwinning
 • waterberging
 • natuurontwikkeling

Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig.

Hoe werkt het?

Als u werkzaamheden gaat uitvoeren in de bodem, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning op grond van de Ontgrondingenwet nodig.

In het geval van de Ontgrondingenwet gaat het om de uitvoering van grote werken. Zo is de Ontgrondingenwet niet van toepassing op onder meer de volgende werken

 1. De aanleg en het onderhoud van watergangen niet breder dan vijftien meter en niet dieper dan drie meter.
 2. De normale uitoefening van land-, tuin- of bosbouw en het planten en rooien van bomen, struiken of andere gewassen.
 3. Het maken van, het onderhouden of opruimen van bouwwerken, kelders, graven, het doen van grondboringen of het opruimen van buizen, palen en kabels.
 4. Het maken, onderhouden of opruimen van waterputten, reservoirs, bassins en soortgelijke werken mits het bodemoppervlak niet meer bedraagt dan 50 m2, de inhoud niet meer bedraagt dan 50m3 en de grondlagen op drie meter diepte ongemoeid blijven.

Bij de beoordeling van een ontgrondingenvergunning kunnen diverse belangen worden betrokken. De wet beoogt met name de bodem en het landschap te beschermen tegen de gevolgen van de winning van delfstoffen.

Kleinere werkzaamheden in en op de bodem vallen buiten de werkingsfeer van de Ontgrondingenwet.

Voor het uitvoeren van grootschalige werken als ontgrondingen moet u apart vooroverleg voeren met de provincie of met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Aan de hand van het concrete werk bepaalt de overheid waaruit de aanvraag moet bestaan.

Meer informatie: Ontgrondingenwet.

Wat moet ik doen?

 • Bespreek uw plannen eerst met de gemeente. De gemeente kan u vertellen wie de beheerder is van de bodem die u wilt afgraven. Dit kan Rijkswaterstaat zijn of de provincie.
 • Daarna vraagt u de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Soms hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen maar moet u alleen een melding doen.
 • De beheerder maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit besluit is te bekijken bij de gemeente. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geef dan aan waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.

Wat heb ik nodig?

U geeft de volgende informatie aan bij uw aanvraag:

 • soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres)
 • hoeveelheid en diepte van de ontgronding
 • soort materiaal dat u gaat afgraven
 • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur
 • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u van ons bericht. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen. Soms hebben wij advies en toestemming van een andere organisatie (bevoegd gezag) nodig. Dan komen er nog 4 weken bij.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Extra informatie

 • Voor ontgrondingen in de Noordzee en in de ‘natte gedeelten’ van de rivierbedding moet een vergunning bij Rijkswaterstaat worden aangevraagd.
 • Voor ontgrondingen in rijkswateren moet u een ontgrondingsvergunning aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Schadevergoeding

Als u schade hebt door het afgeven, wijzigen of intrekken van een ontgrondingsvergunning, dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U kunt de schadevergoeding aanvragen bij de instantie die de ontgrondingsvergunning heeft afgegeven, gewijzigd of ingetrokken.

Heeft u gevonden wat u zocht?