Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld bij of krachtens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).
Alleen als een kinderopvangvoorziening in het LRKP  staat, heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Bovendien staan in dit register ook de peuterspeelzalen die voldoen aan de kwaliteitseisen. U kunt het LRKP  inzien op internet via www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Sinds de inwerkingtreding van de Wko moeten alle bovenvermelde opvangvoorzieningen een aanvraag bij de gemeente indienen voor registratie in het  LRKP . Registratie in het  LRKP  is een vereiste om te kunnen aanvangen met exploiteren.
Ook wijzigingen, verhuizing of sluiting van de voorziening moet gemeld worden. De formulieren kunt u vinden op de website van de rijksoverheid. De gemeente is verantwoordelijk voor de registratie van kinderopvangvoorzieningen gevestigd binnen de betreffende gemeente.  

Deze taak voert gemeente Rotterdam uit voor de gemeente Maassluis. Meer informatie vindt u in de brief van de gemeente Rotterdam, registratie en handhaving.