Handhaving & Toezicht

Kinderopvang houdt in dat anderen voor uw kinderen zorgen op de momenten dat u werkt of een studie volgt. Uw kinderen kunnen worden opgevangen in een kinderdagverblijf, op school, bij een gastouder of bij u thuis. Peuterspeelzalen vallen niet onder kinderopvang.

De gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD), de gemeente en de overheid bewaken de kwaliteit van de kinderopvang. Ook heeft een kinderopvangcentrum altijd een oudercommissie die het bestuur van het kinderopvangcentrum advies geeft.

Maakt u gebruik van geregistreerde kinderopvang, dat wil zeggen dat de kinderopvang geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalenen P, dan krijgt u mogelijk kinderopvangtoeslag. Dit geldt niet voor peuterspeelzalen. In de Wet kinderopvang staan de regels voor de kwaliteit, het toezicht op de kwaliteit en de financiering van kinderopvang.

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaal

In de Wet kinderopvang staan kwaliteitseisen waaraan de kinderopvang moet voldoen. Deze eisen gelden voor dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang en peuterspeelzalen. Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen. De GGD houdt in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en brengt daarover een inspectierapport uit aan de gemeente. Voldoet een kinderopvangcentrum niet aan de kwaliteitseisen, dan bepaalt de gemeente of en welke handhavingsmaatregelen nodig zijn.

Deze taak voert gemeente Rotterdam uit voor de gemeente Maassluis. Meer informatie vindt u in het document 'Nalevingsstrategie kwaliteit kinderopvang 2018' dat u hieronder kunt downloaden.

De inspectierapporten van de GGD zijn te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen