Samenvatting

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht hebt op informatie van de gemeente.

Op deze manier hebt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website. Wilt u informatie over gemeentelijk beleid (of de voorbereiding/uitvoering daarvan) dat niet gepubliceerd is of niet op andere wijze openbaar is gemaakt, dan kunt u bij de gemeente een Wob-verzoek indienen. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie.

Voorwaarden

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U vermeldt het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen in het verzoek.
 • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn.
 • Het verzoek moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dat is het geval als het verzoek betrekking heeft op één van de beleidsterreinen van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.
 • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager zoals papier, film, foto, tape of een computerbestand.

Gang van zaken

U kunt een Wob-verzoek zowel schriftelijk (brief of fax maar niet per e-mail) als mondeling (telefonisch) indienen.

In het algemeen zullen dan de volgende stappen worden gezet:

 • De gemeente beoordeelt of aan alle voorwaarden is voldaan.
 • De gemeente beoordeelt tevens of er een bijzondere openbaarmakingsregeling van toepassing is op de opgevraagde informatie. Is dat het geval, dan is de Wob niet van toepassing.
 • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. Zij moet u dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn.
 • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien. U kunt de gemeente verzoeken de informatie in een bepaalde vorm te verstrekken. Dit verzoek hoeft niet altijd te worden gehonoreerd.
 • Wijst de gemeente uw verzoek af? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.
 • Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U kunt dan een dwangsom verzoeken en u kunt direct beroep instellen bij de rechter. U moet dan eerst de gemeente in gebreke stellen. U kunt hiervoor het Formulier ingebrekestelling gebruiken.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af als zij meent dat een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Achtergrond

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar maken

 • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken 
 • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?