Wie betaalt waarvoor?

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Wie
Als u eigenaar van een woning bent, krijgt u een aanslag OZB met betrekking tot het eigenarengedeelte. Bent u geen eigenaar maar wél gebruiker (huurder) van een woning, dan krijgt u geen aanslag OZB. Voor niet-woningen (winkel, bedrijf, kantoor en dergelijke) geldt dat zowel de eigenaar als de gebruiker een aanslag OZB ontvangt.

Waarvoor
De opbrengst van de onroerende-zaakbelasting (OZB) is bestemd voor het in stand houden van voorzieningen waar iedereen van profiteert, zoals wegen, plantsoenen, openbare verlichting en brandweer. De opbrengst van de OZB is een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente.

Rioolheffing

Wie
De eigenaar van een object dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Waarvoor
De aanleg en het beheer van de riolering is een gemeentelijke taak. Hiermee kunnen gemeenten ook voorzieningen bekostigen voor hemelwaterinzameling en de aanpak van grondwaterproblemen. Deze taken lagen vroeger bij het waterschap, maar zijn nu taken van de gemeente geworden.

Wanneer er meerdere eigenaren zijn, kan de eigenarenaanslag OZB en rioolheffing volledig aan één van de mede-eigenaren worden opgelegd. De eerstgenoemde (meestal oudste) eigenaar in het kadaster kan dan als belastingplichtige worden aangewezen.

Veranderingen nà 1 januari van het belastingjaar door bijvoorbeeld verkoop, verhuizing, overlijden en dergelijke brengen in deze aanslagen geen verandering. Bij verkoop in de loop van het jaar worden door de notaris de eigenarenbelasting OZB en de rioolheffing voor de resterende maanden van het jaar -gelijktijdig met de koopsom- in rekening gebracht bij de nieuwe eigenaar.

Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten

Wie
Degene die gebruikmaakt van de gemeentelijke reinigingsdienst.
Bij huishoudelijk afval: In geval van gelijktijdige vestiging van meerdere personen op één adres, kan de aanslag afvalstoffenheffing worden opgelegd aan de oudste.
Bij bedrijfsafval: Aan degene die een overeenkomst heeft afgesloten, wordt de aanslag reinigingsrechten opgelegd.

Waarvoor
Het ophalen van huis- of bedrijfsafval.

Downloads: