Subsidieregels

In de Algemene Subsidieverordening Maassluis (ASM) zijn procedurele voorwaarden vastgesteld. Dit zijn de rechten en plichten van zowel de subsidieaanvrager als de gemeente. Zo staat hierin wat u moet doen om subsidie aan te vragen, maar ook wat u moet doen nadat u subsidie heeft ontvangen.

Op 31 oktober 2017 stelde het college van de gemeente Maassluis het inspraakverslag over de nieuwe Algemene Subsidieverordening Maassluis vast en stuurde deze ter kennisname door aan de gemeenteraad. Daarnaast is de verordening ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

In de subsidie- en beleidsregels (Nadere regels subsidies) worden per beleidsterrein de inhoudelijke voorwaarden beschreven.

De gemeentelijke doelstellingen zijn onder andere te vinden in de vastgestelde beleidsnota's.

Producten en diensten

Contact
e-mail: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010.