Subsidieloket

Subsidie

Het kan zijn dat u activiteiten wilt organiseren waar wellicht subsidie voor beschikbaar is.

Voorwaarde is dat deze activiteiten bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen zoals vastgesteld in onder andere de nota Samen Doen (Afbeelding: logo adobe 406,13 KB), de kadernota en de gemeentebegroting. Met het vaststellen van de nota 'Samen Doen' heeft de gemeente in grote lijnen geschetst hoe zij de sociale inrichting van Maassluis ziet.

In de verschillende beleidsnota's zijn deze doelstellingen verder uitgewerkt en vastgesteld.

Het behalen van deze doelen en de gewenste maatschappelijk effecten vraagt om verdergaande samenwerking: tussen professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en de gemeente. Wij richten ons bij de ontwikkeling van de subsidiecriteria eerst op de –grote- professionele organisaties. Maar in samenwerkingsverbanden wordt de grens niet getrokken tussen professionele en vrijwilligersorganisaties.  

Tot slot is in de linkerkolom onder Subsidieregels meer informatie te vinden over de voorwaarden waaraan subsidieaanvragen moeten voldoen.

De gemeentelijke subsidiemiddelen zijn beperkt.

Naast subsidie aanvragen bij de gemeente kunt u ook zoeken naar andere vormen van financiële ondersteuning. Er zijn vele mogelijkheden, afhankelijk van de activiteit(en) die u wilt organiseren. Wilt u meer weten dan verwijzen wij u naar ‘Overige subsidiemogelijkheden’.

Als u een idee heeft of een activiteit wilt organiseren die bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk kunt u deze inbrengen in het gebiedsoverleg. Deze activiteiten worden namelijk niet gesubsidieerd.

Producten en diensten

Contact
email: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010