Subsidieregister

Via onderstaande link kunt u het actuele subsidieregister downloaden.

De gemeente Maassluis vindt het belangrijk dat voor iedereen inzichtelijk is welke subsidies worden verstrekt en voor welke activiteiten. Aangesloten wordt op het subsidiebegrip van de Algemene wet bestuursrecht. 

De subsidiebedragen die in dit register zijn opgenomen, zijn de verleende subsidies voor het jaar 2016 tot nu toe. Nadat de organisaties de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, hebben uitgevoerd, moeten zij hierover een verantwoording indienen bij de gemeente. Op basis van deze verantwoording wordt de besteding van de verleende subsidies beoordeeld en worden de definitieve subsidiebedragen vastgesteld. Deze bedragen kunnen afwijken van de verleende subsidie.

Omdat op het moment van publiceren nog niet alle subsidies zijn vastgesteld worden in het register uitsluitend de verleende (en dus niet de definitieve) bedragen vermeld. Dit subsidieregister zal regelmatig aangevuld worden.

Inhoud subsidieregister

Het subsidieregister bevat de volgende gegevens:

  • Het programma uit de gemeentebegroting waarop de subsidie betrekking heeft.
  • De doelstelling en beleidsterrein waar de activiteit betrekking op heeft
  • De gesubsidieerde activiteit.
  • De naam van de subsidieontvanger.
  • Het verleende subsidiebedrag.

Producten en diensten

Contact
email: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010.