Subsidie en Gemeentegarantie

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Subsidies

De gemeente verstrekt subsidies aan verenigingen en instellingen (rechtspersonen). Deze subsidies zijn bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Meer informatie vindt u op Subsidieloket.

Gemeentegarantie

Een gemeentegarantie is een overeenkomst waarbij de gemeente garant staat voor de rente en aflossing van een geldlening die een Maassluise vereniging of instelling met maatschappelijk belang, heeft afgesloten bij een bankinstelling.

Meer informatie over gemeentegaranties vindt u op het Gemeentegarantieloket.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Subsidies

De voorwaarden zijn vastgelegd in het subsidiebeleid, welke te vinden zijn onder de Subsidieregels.

Zo staan in de Algemene Subsidieverordening Maassluis de rechten en plichten van zowel de gemeente als de subsidieontvanger. In de Beleidsregels zijn inhoudelijke voorwaarden genoemd, zoals het doel van de subsidie en waar uw aanvraag minimaal aan moet voldoen.
Maar ook de documenten waar u de gemeentelijke doelstellingen kunt vinden zijn op deze pagina te vinden.

Daarnaast wil de gemeente dat er binnen de gesubsidieerde instellingen ruime aandacht is voor goed bestuur, integriteit, transparantie, toezicht en verantwoording. Hiertoe zijn op 17 mei 2016 de 'Eigen verklaring Governance code’ en de ‘Maassluise voorwaarden voor goed bestuur’ vastgesteld.

Let op: Alleen volledig en tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

Gemeentegaranties

De voorwaarden die te maken hebben met het aanvragen en verantwoorden van gemeentegarantie vindt u in het gemeentegarantieloket bij Algemene informatie en spelregels.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Hoe u een subsidie kunt aanvragen kunt u vinden onder Subsidie aanvragen.

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend controleren wij of de subsidie tijdig en volledig is ingediend, of alle vragen zijn beantwoord en of alle benodigde stukken zijn bijgevoegd? Daarna toetsen wij of de aanvraag op de volgende onderdelen:

  • dragen de activiteiten bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen
  • voldoet de aanvraag aan de specifieke criteria uit de nadere regels
  • is er ook bij anderen, dan de gemeente, een aanvraag ingediend
  • is er samenwerking is gezocht met andere instellingen/verenigingen

Met het vaststellen van de begroting stelt de gemeenteraad jaarlijks vast hoeveel geld voor subsidies beschikbaar is. Met het vaststellen van het subsidieoverzicht beslist het college vervolgens hoe dit geld verdeeld wordt.

Na deze besluitvorming versturen wij in december de beschikkingen. Herin vindt u de argumenten waarom de subsidie is toe- of afgewezen, het subsidiebedrag wat u ontvangt, een (eventueel) te ontvangen voorschot en eventuele aanvullende voorwaarden.

Na afloop van de subsidieperiode moet u aantonen of de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt ook zijn uitgevoerd, met andere woorden u moet de subsidie verantwoorden.

Let op: Alleen volledig en tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Alleen volledig en tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Subsidies

De formulieren voor het aanvragen en verantwoorden van subsidies zijn door het college vastgesteld en zijn verwerkt in Mijn dossier.

Gemeentegarantie

Voor het aanvragen van gemeentegarantie dient u onderstaand formulier in te vullen.
Meer informatie over het aanvragen van gemeentegarantie vind u bij het gemeentegarantieloket.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Subsidies en gemeentegarantie
telefoon: 14 010
e-mailadres: subsidieloket@maassluis.nl