Reinigingsrechten bedrijfsafval

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Hebt u een bedrijf, vereniging of instelling en wilt u van uw afval af? U bent zelf verantwoordelijk voor het scheiden en afvoeren van uw bedrijfsafval. Er zijn gemeenten die afval inzamelen bij bedrijven en/of instellingen. Hiervoor vragen zij dan een vergoeding in de vorm van reinigingsrecht. Het moet dan gaan om afval dat qua aard, omvang en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Informeer bij uw gemeente of zij dit afval inzamelen en wat u dit kost.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

U ontvangt als bedrijf, vereniging of instelling alleen een aanslag reinigingsrechten, indien de gemeentelijke reinigingsdienst uw bedrijfsafval inzamelt. De hoogte van een aanslag reinigingsrechten is geregeld in een gemeentelijke verordening. De verordening is vastgesteld door de gemeenteraad van uw gemeente.

Wilt u uw bedrijfsafval laten ophalen door de gemeente, dan kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Aan de hand van de samenstelling en omvang van uw bedrijfsafval bepaalt de gemeente of de gemeentelijke reinigingsdienst uw bedrijfsafval kan ophalen. Er zijn drie mogelijke situaties:

  1. Uw bedrijfsafval is vergelijkbaar met huishoudelijk afval. De gemeente kan in principe uw bedrijfsafval inzamelen en u ontvangt een aanslag reinigingsrechten.
  2. Uw bedrijfsafval is niet vergelijkbaar met huishoudelijk afval, maar de gemeente is wel in staat uw bedrijfsafval in te zamelen. Omdat een aanslag reinigingsrechten de kosten niet dekken, ontvangt u een aparte rekening.
  3. Uw bedrijfsafval is niet vergelijkbaar met huishoudelijk afval en de gemeente is niet in staat uw bedrijfsafval in te zamelen. U zult uw bedrijfsafval door een erkende afvalinzamelaar moeten laten ophalen en verwerken.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Het ophalen en het verwerken van bedrijfsafval wordt betaald uit het reinigingsrecht dat wordt opgebracht door de bedrijven die daar omtrent een overeenkomst met de gemeente hebben.

  • De hoogte van een aanslag reinigingsrechten is geregeld in een gemeentelijke verordening. De verordening is vastgesteld door de gemeenteraad van uw gemeente.
  • Indien u voor inzameling door de gemeente in aanmerking komt, ontvangt u een aanslag reinigingsrechten.
  • Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het indienen van een bezwaarschrift ontheft u niet van de verplichting tot betaling. Zonodig kan - via een schriftelijk verzoek - uitstel van betaling worden verleend.
  • Indien u nadere inlichtingen wenst over het ophalen van bedrijfsafval of vragen vragen heeft over (het afsluiten van) een contract, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsbeheer, telefoon: 14 010
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor 2018 gelden verschillende tarieven. Deze tarieven vindt u op een apart tarievenoverzicht.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Reiniging
tel: 010-5916741
e-mail: gemeente@maassluis.nl

Belastingen
tel: 010-5931999
e-mail: belastingen@maassluis.nl