Boom kappen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als u een houtopstand (meestal een boom) wilt kappen, moet u een “omgevingsvergunning activiteit kap” hebben.

Voor alle bomen met een minimale stamdoorsnede van 10 cm of groter is een vergunning nodig.

Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom. Ook voor het vellen, zagen, rooien, verplaatsen en ernstig beschadigen van een boom heeft u een vergunning nodig.

Let op!
U heeft geen kapvergunning nodig voor:

 • Achtertuinen die kleiner zijn dan 120 m²
 • Voortuinen die kleiner zijn dan 20 m²

Alleen de eigenaar van een boom kan een “omgevingsvergunning activiteit kap” aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven). Zowel particulieren als ondernemers kunnen bij de Gemeente Maassluis heel gemakkelijk een “omgevingsvergunning activiteit kap” aanvragen.

Kijk op het omgevingsloket voor een aanvraagformulier voor een “omgevingsvergunning activiteit kap”. 

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Het kappen van een boom kan noodzakelijk zijn als:

 • De boom een gevaar vormt;
 • De boom zon en zicht wegneemt;
 • Het vanuit het oogpunt van onderhoud wenselijk is dat de boom wordt gekapt (bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven).

Aanvullende voorwaarden
De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorwaarden verbinden, zoals:

 • Een herplantplicht. De gemeente kan tevens een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting.
 • In het kader van de Flora- en faunawet (algemene zorgplicht) geldt dat er geen bomen gekapt mogen worden  waarin vogels nestelen, broeden, en/of bomen gekapt mogen worden waarin vogels nestelen, broeden en/of jongen en eieren aanwezig zijn.
 • In geval de houtopstand onder werking van de Boswet valt, moet het kappen worden gemeld bij LASER: de Dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Weigeringsgronden
De redenen op grond waarvan de gemeente een vergunning kan weigeren, zijn

 • De natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;
 • De landschappelijke waarde van de houtopstand;
 • De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
 • De beeldbepalende waarde van de houtopstand;
 • De cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
 • De waarde voor recreatie en leefbaarheid van de houtopstand.

Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning zal de gemeente de belangen bij handhaving van de te kappen houtopstand moeten afwegen tegen de belangen bij verwijdering. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt indien bijvoorbeeld de boom dreigt om te waaien.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van i & m, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft

Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig.

U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.

Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning toegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat vermeld hoe u bezwaar kunt maken.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen. Vanaf 1 oktober 2012 zijn bedrijven echter verplicht om de aanvraag digitaal in te dienen via het omgevingsloket.

Procedure
Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure(afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlening van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de twee proceduretypen er sprake zal zijn.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het kappen van een houtopstand wordt niet door de gemeente uitgevoerd. Dit kunt u zelf doen of daarvoor een vakman inhuren. De kosten voor het verwijderen, verplanten, of snoeien van de bomen zijn voor uw eigen rekening.

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

De eis van een omgevingsvergunning activiteit kap kan voortvloeien uit de Algemene Plaatselijke Verordening en de Boswet

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu
tel: 14 010
e-mail: gemeente@maassluis.nl