Belastingen en heffingen, kwijtschelding

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. De gemeente kan u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. Ook is het mogelijk dat u voor sommige gemeentelijke belastingen kwijtschelding krijgt, maar andere gemeentelijke belastingen wel moet betalen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële situatie van huisgenoten speelt een rol. De gemeente kan kwijtschelding verlenen als uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum is en uw (spaar)vermogen laag is.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Dien zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding in. Vaak zal de belasting die u al heeft betaald niet meer worden kwijtgescholden, omdat is gebleken dat u kennelijk toch kon betalen. In slechts één situatie wordt een uitzondering op deze regel gemaakt: wanneer u de aanslag heeft betaald, maar binnen 3 maanden na betaling een verzoek om kwijtschelding indient.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Gegevens over:

  1. De hoogte van uw inkomen.
  2. Het saldo van uw lopende rekening.
  3. Het saldo van uw spaarrekening.
  4. De hoogte van uw ziektekostenverzekeringspremie.
  5. De eventuele huur- en zorgtoeslag.
  6. Uw leningen.
  7. Uw woonkosten.
  8. Uw auto.

Bewijslast

Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Wanneer de gemeente uw formulier niet kan controleren, wordt uw aanvraag afgewezen, cq. buiten behandeling gesteld.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Administratie/Invordering
tel: 010-5931918
e-mail: belastingen@maassluis.nl