Bedrijfsactiviteiten wijzigen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wanneer u in uw bedrijf veranderingen doorvoert, bijvoorbeeld door aanpassing van bedrijfsprocessen en activiteiten of door uitbreiding van bedrijvigheid, dan dient u dat aan de gemeente of de DCMR Milieudienst Rijnmond te melden .

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

De gemeente of de DCMR Milieudienst Rijnmond bepaalt aan de hand van de aard en de omvang van de verandering of de verandering aanleiding geeft tot (hernieuwde) vergunningaanvraag of melding. 

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

De procedure van vergunningaanvraag of melding is afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Naast de milieuaspecten speelt de brandveiligheid een rol. Dit betekent dat ook de brandweer zal controleren of de gebruiksvergunning nodig is, dan wel moet worden aangepast. Dit geldt eventueel ook voor het aanvalsplan van de brandweer.

Het is niet uitgesloten dat de voorgestelde verandering van bedrijfsinrichting een (nieuwe) omgevingsvergunning vereist. 

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu
tel: 14 010
e-mail: gemeente@maassluis.nl