Beleidsnota’s

De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt moeten een bijdrage leveren aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen. Voor de subsidieverlening maken wij immers gebruik van gemeenschapsgelden. De doelstellingen zijn onder andere te vinden in de nota Samen Doen (Afbeelding: logo adobe 406,13 KB), de kadernota en de gemeentebegroting. Met het vaststellen van de nota 'Samen Doen' heeft de gemeente in grote lijnen geschetst hoe zij de sociale inrichting van Maassluis ziet.

In de visie zijn de drie hoofddoelstellingen genoemd waar Maassluis zich op wil richten:

  • Maassluis is een plek voor iedereen
  • Gelijke kansen, rechtvaardigheid en bestaanszekerheid
  • Maassluis is een sociaal, duurzame en toekomstbestendige stad

Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt in de volgende vastgestelde beleidsnota’s:

Nota Samen Doen pdf(406,13 kB)
Evaluatie nota mondiaal beleid (Afbeelding: logo adobe 547 kB)
Onderwijskansenbeleid: Samen bouwen aan gelijke kansen (Afbeelding: logo adobe 330,72 kB)
Aanvalsplan basisvaardigheden (
Afbeelding: logo adobe 1,49 mB)
Ontwikkelagenda Jeugd
(Afbeelding: logo adobe 642,73 kB)
Regiovisie 'Geweld hoort nergens thuis'
(Afbeelding: logo adobe 9,28 mB)
Regionale visie 'Armoede en schulden'
(Afbeelding: logo adobe 770,92 kB)
Activiteitenplan 'Samen Sterk'
(Afbeelding: logo adobe 851,73 kB)
Programma 'De wijk op maat'
(Afbeelding: logo adobe 697,65 kB)
Nota inburgering: Goed voorbereid op de komst van de nieuwe Wet inburgering
(Afbeelding: logo adobe 1,38 mB)
Notitie Maatwerk en en pauzewonen
(Afbeelding: logo adobe 727,06 kB)
Uitvoeringsplan dementievriendelijk Maassluis
(Afbeelding: logo adobe 377,23 kB)
Beleidsvisie Integratie: Samen naar een gedeelde toekomst
(Afbeelding: logo adobe 1,51 mB)
Uitvoeringsagenda ketenaanpak mensen met verward gedrag
(Afbeelding: logo adobe 1,34 mB)
Notitie Behoefteraming wonen en zorg  (Afbeelding: logo adobe 104,46 kB)
Beleidsplan Sportnota 2013-2017 (Afbeelding: logo adobe 461 kB) incl. bijlagen (Afbeelding: logo adobe 315 kB)
Cultuurvisie 2015-2020 'Alles stroomt niets blijft hetzelfde'  (Afbeelding: logo adobe 1,95 mB)


Alle downloads op deze pagina hebben de extensie .pdf en kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader.