Algemene informatie en spelregels

Soorten garantstellingen

In feite kent de gemeente twee soorten garantstellingen:

1. Garantstellingen met tussenkomst van Waarborgfondsen

Waarborgfondsen zijn meestal stichtingen die garant staan voor leningen die kredietverstrekkers (meestal banken) hebben uitstaan bij kredietontvangers zoals sportverenigingen, woningcorporaties, particulieren, welzijnsorganisaties, scholen, etc.). Als een kredietontvanger de aflossing en rente niet meer kan betalen, kan de kredietverstrekker bij het waarborgfonds aankloppen om alsnog het geld te krijgen waar ze recht op heeft. De gemeente fungeert veelal als achtervang. In ander situaties staat de gemeente samen met het waarborgfonds ieder voor 50% garant.


2. Garantstellingen rechtstreeks door de gemeente afgegeven

Rechtstreekse garantstellingen zijn de borgstellingen die zelfstandig door de gemeente worden afgegeven. Het risico ligt direct bij de gemeente. De geldgever heeft de garantie dat de in de overeenkomst van geldlening aangegane verplichtingen zullen worden nagekomen. Indien de geldnemer niet aan de verplichtingen op grond van de overeenkomst kan voldoen, zal de garantieverlener - in dit geval de gemeente - deze verplichtingen van de geldnemer overnemen. De gemeente houdt dan een vordering op de geldnemer. Het risico voor de geldgever is zodoende nihil doordat dit bij de gemeente komt te liggen. Wel zal de gemeente als zekerheid het eerste recht van hypotheek vestigen.

Spelregels

Aan het verstrekken van een gemeentegarantie zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden ofwel spelregels zijn vastgelegd in de verordening garantieverlening gemeente Maassluis.

Eén van de spelregels is dat wanneer er een waarborgfonds voor de betreffende discipline bestaat (sport, zorg, wonen), zal allereerst een aanvraag bij het betreffende waarborgfonds moeten worden ingediend. Met het aanvraagformulier van het waarborgfonds kunt u tijdens de het online aanvragen van de garantie bij de gemeente Maassluis een verkorte procedure doorlopen doordat de meeste gegevens al door u zijn verstrekt bij de aanvraag bij het waarborgfonds. Op deze manier hoeft u niet twee keer de gegevens voor een aanvraag te verzamelen.

Producten en diensten

Contact
email: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010