Rekenkamercommissie

Dit adviesorgaan van de raad is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak. Dit doen ze door onderzoeken te verrichten naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van bestuurlijke en ambtelijke processen. Meer specifiek kijkt de rekenkamercommissie of de gemeente de resultaten haalt die zij met haar beleid wil bereiken.

De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke activiteiten en onderzoeken zij uitvoert. Zij laat zich wel inspireren door onderwerpen die worden of kunnen worden aangedragen door de gemeenteraad, het college en de burgers.

Samenstelling rekenkamercommissie

De RKC bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden (waaronder de voorzitter).

Vanuit de raad zijn benoemd:

Als externe leden zijn benoemd:

  • mevrouw M. Quapp (voorzitter) 
  • mevrouw drs. B. Rook en
  • mevrouw J. du Pon

Naar aanleiding van een onderzoek wordt altijd een rapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen. Dit rapport wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad. 

Contact

Wilt u meer informatie over de RKC of wilt u een onderzoek aanmelden, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de RKC, mevrouw R.R. Westhoff via de griffie van de gemeente Maassluis. 

Verordening

Voor de rekenkamercommissie is een verordening vastgesteld.