Raadsgriffie

De raad wordt ondersteund door de raadsgriffie. De griffie adviseert de raads- en steunraadsleden van de gemeente Maassluis bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak.
De griffie zorgt o.a. voor: 

  • het samenstellen van de agenda’s voor o.a. agendacommissie, presidium, thema-avonden, commissievergaderingen, raads- vergaderingen;
  • de informatievoorziening van de raad, zoals ingekomen post, beantwoording van vragen e.d.;
  • dat vergaderingen van raadscommissies en raad in goede banen worden geleid;
  • gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot o.a. de werkwijze, bijv. als commissievoorzitter, werkgroeplid e.d.;
  • taakondersteuning; bijvoorbeeld advies en hulp bij het opstellen van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen e.d..

De griffie ondersteunt behalve de raad ook de door de gemeenteraad ingestelde adviesorganen, zoals de Rekenkamer- commissie .

Ook is de griffie het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over de gang van zaken rond de gemeenteraad.

De Maassluise griffie is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14010 
en per e-mail: griffier@maassluis.nl

en wordt gevormd door:

Dhr. R. van der Hoek, Griffier                       
E: r.van.der.hoek@maassluis.nl
T: 010-5931985

Mw. R.R. Westhoff, Raadsadviseur
E: r.r.westhoff@maassluis.nl
T: 010-5931831 

Mw. B. van den Boogerd, Griffiemedewerker
E: b.van.den.boogerd@maassluis.nl
T: 010-5931980