Kadernota

De Kadernota is één van de vier financiële beleidsinstrumenten van de raad. Voordat de gemeente start met de werkzaamheden voor de begroting van het komende jaar wordt de Kadernota opgesteld.

Hiernaast kunt u de Kadernota’s van de afgelopen jaren downloaden.

Wat is een kadernota?

Een kadernota bevat de inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en uitvoering voor het komend jaar. Het is de opdracht van de raad aan het college. Het bediscussiëren en vaststellen van de kaders is cruciaal voor de latere verantwoording. Zonder kaders is het lastig om verantwoording af te leggen.

In de Kadernota worden de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen, die zich na de vaststelling van de lopende begroting hebben voorgedaan, gemeld. Er wordt een afweging gemaakt op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel bezuinigd kan worden. Het is aan de raad om deze kaders vast te stellen voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting.

De kadernota wordt in het tweede kwartaal van het jaar opgesteld en behandeld in de raad.

Heeft u vragen of wenst u nadere inlichtingen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 010 of een mail sturen naar gemeente@maassluis.nl

Alle downloads op deze pagina hebben de extensie .pdf en kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Archief