Gemeenteraad

► is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente, stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en neemt de belangrijkste beslissingen;

► wordt ééns in de vier jaar rechtstreeks gekozen door en vertegenwoordigt de burgers van de stad en de burgemeester is voorzitter van de raad;

► buigt zich over allerlei onderwerpen die voor de stad en haar inwoners van belang zijn. Plannen en begrotingen kunnen alleen doorgaan als een meerderheid van de raad het ermee eens is;

► is een belangrijke schakel tussen bevolking en bestuur van de gemeente;

► controleert of het college van burgemeester en wethouders het vastgestelde beleid goed uitvoert;

► werkt sinds 2006 volgens het duale stelsel, wat zorgt voor een duidelijke taakverdeling tussen gemeenteraad enerzijds en het college van burgemeester en wethouders anderzijds. In grote lijnen gaat de raad over het geld en de hoofdlijnen van het beleid en voert het college het dagelijks bestuur van de stad.

De huidige Maassluise gemeenteraad werd 29 maart 2018 geïnstalleerd voor een periode van vier jaar en telt 23 leden. Dit aantal is afhankelijk van het aantal inwoners van de stad. Elke politieke partij die zitting heeft in de gemeenteraad mag zich laten ondersteunen door maximaal 2 steunraadsleden. Zij kunnen deelnemen aan commissievergaderingen en zo het werk voor de gemeenteraad voorbereiden; ze hebben echter geen stem in de gemeenteraad.