Bestuursrapportage

De bestuursrapportage is een instrument om tussentijds te rapporteren over wat de stand van zaken is van de plannen uit de Programmabegroting en hoe de gemeente er financieel voor staat.
De bestuursrapportage wordt ook gebruikt om de huidige programmabegroting aan te passen. 
De rapportage volgt de indeling van de programmabegroting, waarbij wordt uitgegaan van het principe dat als de zaken lopen zoals gepland, er geen melding is.

De wijzigingen die worden voorgesteld aan de raad bij een bestuursrapportage worden vastgelegd in een begrotingswijziging.
In het hoofdstuk high‐lights (hoofdstuk 6) wordt summier gerapporteerd over opvallende bestuurlijk relevante onderwerpen, die zich in deze periode hebben voorgedaan. De bestuursrapportage bekleed een periode van vier maanden en verschijnt twee keer per jaar.