WMO

“Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving.”
Dat is de kortste samenvatting van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen aan de samenleving. Zelfstandig of geholpen door familie, vrienden of bekenden. De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners die dit niet zelf kunnen regelen. Mensen worden aangesproken op het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid. En het optimaal benutten van hun kwaliteiten. Je inzetten voor je medemens of buurt.

De nieuwe Wet Maatschappelijke ondersteuning is in werking. Deze wet heeft drie doelen:

  • Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
  • Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.
  • Het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg vallen hieronder).

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. Daarnaast voeren gemeenten taken uit die voorheen vielen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Er is dus sprake van ingrijpende veranderingen in de Wmo.
De gemeente Maassluis heeft de uitvoering van een aantal nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn en jeugd (als gevolg van de invoering van de Wmo 2015 en de jeugdwet) ondergebracht bij wijkteam VraagRaak. Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over zorg en ondersteuning thuis.