Burgemeester Karssen

drs. J.A. Karssen

 

drs. J.A. (Koos) Karssen
burgemeester

T 010-5931744
E burgemeester@maassluis.nl

 De burgemeester wordt bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken benoemd voor de tijd van zes jaar. Burgemeester Karssen is in 2009 herbenoemd en is daarmee aan zijn tweede ambtstermijn in Maassluis begonnen.

Taken burgemeester
De burgemeester is voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De burgemeester ziet toe op een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een goede afstemming tussen degene die bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken. Tevens ziet de burgemeester toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en andere overheden. De kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie en het zorgvuldig behandelen van bezwaarschriften en klachten door het gemeentebestuur behoren ook tot de verantwoordelijkheden van de burgemeester.

Portefeuille burgemeester Karssen
Onderling hebben de burgemeester en wethouders afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling.
De volgende onderwerpen behoren tot de portefeuille van de heer Karssen:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene- en bestuurszaken
 • Mondiale bewustwording
 • Dienstverlening
 • Communicatie, stadspromotie en toerisme 

Nevenfuncties
Onbezoldigd:

 • lid van het Bestuurlijk Justitieel Overleg, District Waterweg
 • lid van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • lid van de bestuurscommissie Brandweer Waterweg
 • voorzitter netwerk Hongarije en Nederland van de VNG
 • lid van de Raad van Toezicht en Advies Stichting Hollands Glorie
 • voorzitter van de Vereniging van Burgemeesters van gemeenten in Zuid-Holland
 • lid van het Regionaal college Politieregio Rotterdam-Rijnmond
 • lid van de Raad van Toezicht en Advies van de Stichting Nationaal Sleepvaartmuseum
 • lid van het bestuur Stichting Geuzenverzet
 • lid van de jury Schoonste strand
 • lid van het Algemeen Bestuur van de Kunstkeur Nederland
 • lid van de commissie Ruimte en Wonen van de VNG
 • lid van de Raad van Toezicht Stichting Elim
 • lid van de Raad van Toezicht Stichting De Regenboog 
 • VNG ambassadeur arbeidsmigranten

Bezoldigd:

 • voorzitter van de Landelijke Huurcommissie  
 •  

Burgerjaarverslag
De burgemeester brengt elk jaar een burgerjaarverslag uit waarin hij rapporteert over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverleningen en zijn bevindingen over de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie.

Social media
Burgemeester Karssen is te volgen op verschillende social media: