Burgemeester Karssen

drs. J.A. Karssen

 

drs. J.A. (Koos) Karssen
burgemeester

T 010-5931744
E burgemeester@maassluis.nl

 De burgemeester wordt bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken benoemd voor de tijd van zes jaar. Burgemeester Karssen is in 2009 herbenoemd en is daarmee aan zijn tweede ambtstermijn in Maassluis bezig.

Taken burgemeester
De burgemeester is voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De burgemeester ziet toe op een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een goede afstemming tussen degene die bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken. Tevens ziet de burgemeester toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en andere overheden. De kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie en het zorgvuldig behandelen van bezwaarschriften en klachten door het gemeentebestuur behoren ook tot de verantwoordelijkheden van de burgemeester.

Portefeuille burgemeester Karssen
Onderling hebben de burgemeester en wethouders afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling.
De volgende onderwerpen behoren tot de portefeuille van de heer Karssen:

 • Bestuur
 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgerlijke stand en verkiezingen
 • Beheer vastgoed
 • Dienstverlening, stadspromotie en ambassadeurschap gemeente
 • Bedrijfsvoering SSC

Nevenfuncties
Onbezoldigd:

 • lid van het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) van het politiedistrict Waterweg Noord
 • lid van het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) van de politie eenheid Rotterdam
 • voorzitter netwerk Hongarije en Nederland van de VNG
 • voorzitter van de Vereniging van Burgemeesters van gemeenten in Zuid-Holland
 • lid van de Raad van Toezicht en Advies Stichting Hollands Glorie
 • lid van de Raad van Toezicht en Advies van de Stichting Nationaal Sleepvaartmuseum
 • lid van het bestuur Stichting Geuzenverzet
 • lid van de jury Schoonste strand
 • lid van het Algemeen Bestuur van de Kunstkeur Nederland
 • lid van de Raad van Toezicht Stichting Elim
 • lid van de Raad van Toezicht Stichting De Regenboog
 • lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis
 • voorzitter van de Stichting Promotie Maassluis

Gemeenschappelijke regelingen e.d.:

 • lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)
 • lid van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Rotterdam
 • lid van het Algemeen Bestuur van de Stadsregio Rotterdam
 • lid van het bestuur van het Bestuursforum Metropoolregio MRDH

Bezoldigd:

 • voorzitter Raad van advies van de Landelijke Huurcommissie
 • voorzitter van het bestuur van de Stichting Normering Flexwonen

Burgerjaarverslag
De burgemeester brengt elk jaar een burgerjaarverslag uit waarin hij rapporteert over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverleningen en zijn bevindingen over de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie.

Social media
Burgemeester Karssen is te volgen op verschillende social media: